Powiat Oleski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Oleśnie

 

 

 

ul. Konopnickiej 8
46-300 Olesno
tel.: (034) 350 51 25 do 27,
fax: (034) 359 73 15,
e-mail: pcprol@interka.pl

 


Dyrektor PCPR: Elżbieta Hadaś

Godziny pracy:

poniedziałek,
wtorek,
środa,
czwartek,
piątek

7:00 - 15:00
 
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sowczycach,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 • zapewnienie pomocy ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej w formie porad specjalistycznych udzielanych przez prawnika i psychologa,
 • usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych i domy pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 • prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej dla osób doznających przemocy, adres Ośrodka: 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, tel.: 501 581 147,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, adres: 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, tel.: (034) 359 83 88. Zespół pracuje w godzinach urzędowania PCPR,
 • prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

O świadczenia z PCPR może ubiegać się każdy mieszkaniec powiatu, jeżeli spełni następujące wymogi:

1. W sprawie ubiegania się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej:

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. OPS po podjeciu decyzji o skierowaniu swojego mieszkańca do DPS kompletuje stosowne dokumenty i przesyła je do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na terenie którego znajduje się DPS, gdzie umieszczony będzie mieszkaniec. Jeśli PCPR może umieścić daną osobę w DPS do 3 miesięcy powiadamia o tym OPS, podając jednocześnie wysokość odpłatności za pobyt w tym Domu i prosi o przesłanie decyzji o skierowaniu i decyzji ustalającej odpłatność. Po otrzymaniu powyższych decyzji PCPR wydaje decyzję o umieszczeniu w swiom Domu Pomocy Społecznej. Jeśli nie jest możliwe umieszczenie w DPS do 3 miesięcy, PCPR informuje wnioskodawcę i OPS o czasie oczekiwania, miejscu na liście oczekujących i wysokości kosztów w tym Domu. Odpłatność za pobyt w DPS ponosi wnioskodawca, osoby z rodziny wnioskodawcy zobowiązane do alimentacji, a jeśli suma tych odpłatności jest niewystarczająca, to w kosztach tych partycypuje także gmina.

Na terenie powiatu oleskiego działają:

 • Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich (dla kobiet w podeszłym wieku); ul. Młyńska 1, 46-345 Borki Wielkie; tel. (34) 359-60-12.
 • Dom Pomocy Społecznej w Radawiu (dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie); ul. Żwirowa 1, 46-047 Radawie; tel. (77) 421-60-28.


2. W sprawie skierowań do placówki opiekuńczo – wychowawczej

 • Podstawą do umieszczenia w w/w placówce jest postanowienie sądu, wywiad środowiskowy wraz z dokumentacją m.in. akt urodzenia dziecka, potwierdzenie zameldowania, świadectwo szkole, opinia wychowawcy, karta zdrowia, karta szczepień, opinia o dziecku wydana przez ośrodek diagnostyczno – konsultacyjny.
 • Pobyt dzieci w placówce jest odpłatny. Rodzice biologiczni dzieci przebywających w placówkach są zobowiązani do ponoszenia odpłatności. Odpłatność lub zwolnienie z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówkach ustalona jest przez powiat, który ponosi koszty utrzymania dziecka w placówce.
 • Na terenie powiatu oleskiego działa Dom Dziecka w Sowczycach, ul. Długa 37; tel. (34) 359-63-30


3. W sprawie skierowania do ośrodka wsparcia dziennego

Decyzje o skierowaniu do ośrodka wsparcia dziennego wydaje PCPR w Oleśnie na podstawie podania rodziców (opiekunów) oraz dokumentacji medycznej: orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskiego kwalifikującego do pobytu w ośrodku oraz w razie potrzeby zaświadczenia lekarza specjalisty, zaświadczenia lekarza psychiatry. Dokumentację wraz z wywiadem środowiskowym kompletują gminne ośrodki pomocy społecznej. Ośrodek obejmuje opieką dzieci do 18 r. ż., a w szczególnych przypadkach do 25 r.ż, a nawet osoby starsze - z zaburzeniami psychicznymi, upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym a w przypadku upośledzeń lekkich ze sprzężonymi innymi dysfunkcjami.

Pobyt w ośrodku jest odpłatny.

Ośrodek wsparcia dziennego- Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w Sowczycach, ul. Długa 37, tel. 34/359-63-30

4. W sprawie świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i rodzin zastępczych:

 • Pełnoletni wychowankwie placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, ośrodków szkolno – wychowawczych oraz rodzin zastępczych mogąubiegać się o świadczenie na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, jeżeli w w/w placówkach i rodzinach zastępczych zostali umieszczeni na podstawie postanowienia sądu i przebywali w nich conajmniej 1 rok.
 • Świadczenie na kontynuowanie nauki przysługuje po przedłożeniu stosownego zaświadczenia o dalszej nauce i dochód nie przekracza 200 % ustalonego kryterium dochodowego dla danej osoby (rodziny).
 • Wysokość świadczenia na usamodzielnienie uzależniona jest od czasu pobytu w placówkach i rodzinie zastępczej.
 • Wychowankowie mogą również ubiegać się o pomoc rzeczowa na zagospodarowanie mieszkania.

5. W sprawie świadczeń z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

 • Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej po zebraniu przez Centrum niezbędnej dokumentacji: wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, informacji o dochodach rodziny i dochodach własnych dziecka, informacji o rodzicach biologicznych, zaświadczenia lekarskiego, poświadczenia o zameldowaniu i in.
 • Rodzina zastępcza jest zobowiązana do informowania Centrum o każdej zmianie w sytuacji dochodowej i życiowej dziecka.
 • Rodzice biologiczni dziecka, jeżeli nie płacą alimentów, są zobowiązani do odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

6. W sprawie orzekania o ( stopniu) niepełnosprawności:

Osobą niepełnosprawną jest:

 • dziecko do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością
 • osoba uznana za niepełnosprawną wyrokiem sądu
 • osoba posiadająca aktualne orzeczenie KIZ, KRUS (wydane przed 1 stycznia 1998 r.), lekarza orzecznika ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekają o niepełnosprawności osób dorosłych i niepełnosprawności dzieci do lat 16. Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia winna złożyć wniosek wraz z dokumentacja medyczną w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnie, przy ul. Konopnickiej 8.

Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów pozarentowych. Pozwala jednak korzystać z ulg bądź uprawnień, np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo – telewizyjnych lub możliwości odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych itp.

7. W sprawie świadczeń dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej:

 • Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna posiadać aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność oraz wniosek lekarski kierujący na turnus.
 • Dofinansowanie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt ortopedyczny i złożyć wniosek w PCPR w Oleśnie.
 • Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a zakres pomocy musi być zasadny i zgodny z jej potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wniosek na ustalonym druku należy złożyć w PCPR w Oleśnie.
 • Dofinansowanie do udziału w warsztatach terapii zajęciowej, które są placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej w celu pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. O uczestnictwo w warsztatach mogą ubiegać się osoby mające orzeczenie stopnia umiarkowanego lub znacznego lub równoważnego, ze wskazaniem uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.
 • Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
-udokumentują posiadanie środków własnych lub posiadanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


8. W sprawie zapobiegania powstawaniu i pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin lub społeczności oraz korzystania z pomocy w ramach interwencji kryzysowej.

 Każdy mieszkaniec powiatu, który znajduje się w sytuacji kryzysowej, czuje się krzywdzony: fizycznie, psychicznie, ekonomicznie, czuje, że ograniczone są jego prawa, może skorzystać z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oleśnie. Uzyska tam wsparcie, poradę prawną i psychologiczną. Informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, tel. 350-51-25(27) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub całodobowo pod numerem 0 501-581-147.
 

     

-A +A